รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2534
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2535
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2536
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2538
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2541
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2542
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2543
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2544
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2545
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2546
รายนามนักศึกษาเก่ายอดเยี่ยมในรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2547
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2548
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2549
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2550
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2551
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2552
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2553
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2554
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2555
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2556
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558
รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2559