บันทึกเรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ประวัติการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม* “เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้จดไว้”