พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร และพระราชวังสนามจันทร์

 

รวบรวมโดย โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

 
                สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง
                สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.37 นาฬิกา ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชันษา 85 ปี
                พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร และพระราชวังสนามจันทร์ โดยเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีต่างๆ ดังประมวลข้อมูลและภาพพอสังเขปได้ ดังนี้
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2511
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยมวิทยาลัยทับแก้ว
   
วันที่ 15 กันยายน 2512
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่วังรื่นฤดี สมเด็จเจ้า ฟ้าฯ ประทานชื่อวิทยาลัยแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นวิทยาลัยหญิงว่า “วิทยาลัยเพชรรัตน”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2512
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ แล้วเสด็จเยี่ยมและเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่วิทยาลัยทับแก้ว เวลา 12.00 น.
วันที่ 19 สิงหาคม 2514
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  พร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จทรงประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยเพชรรัตน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2519
สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จทรงเปิด โครงการภาษาไทย ณ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2523
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2531
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จมาทรงเป็นประธานวางดวงฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 27 ตุลาคม 2532
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จฯ ณ พระตำหนักทับขวัญ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2533
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์ประธานอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อทอดพระเนตรการบูรณะพระตำหนักในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ และ ให้ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล นำคณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เข้าเฝ้า
วันที่ 9 พฤษภาคม 2534
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระบรมราราชานุญาตจัดงานเฉลิมฉลองพระยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และบูรณะพระ ตำหนักชาลีมงคลอาสน์ โดยมี ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความร่วมมือในการจัด เครื่องบวงสรวง
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2534
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จร่วม งานเฉลิมฉลองพระยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดย จัดขึ้นที่พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระราชวังสนามจันทร์
วันที่ 29 กันยายน 2535
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ แต่งตั้งกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เพิ่มเติม
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2536
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์ประธานคณะ กรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ทรง พระกรุณาให้คณะกรรมการหาทุนบูรณะพระราชวัง สนามจันทร์ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินร่วมฉายภาพกับ พระองค์ ณ วังรื่นฤดี
วันที่ 29 สิงหาคม 2539
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทาน เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “พระราชวัง สนามจันทร์”จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2539
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จในพิธีบวงสรวงสมโภชพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 26 มกราคม 2543
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับพระราชทานทุน “เพชรรัตน” ประจำปี 2542 จำนวน 9 ราย เข้าเฝ้าถวายตัวพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ วังรื่นฤดี
วันที่ 11 สิงหาคม 2544
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรม “11 Calamities” พร้อมทั้งพระราชทานเงินสมทบในการนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2545
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 มีนาคม 2552
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ อ.ดร. อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา การนี้ ทรงพระราชทานทุน “เพชรรัตน” ประจำปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ณ วังรื่นฤดี