คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ