ในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2541 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2541 วาระที่ 3.2 เรื่อง การกำหนดชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานเสนอว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2542 นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ประจำสถาบันต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายชื่อของแต่ละสถาบัน ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอทราบชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสาร จากคณาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนด “ ต้นจัน ” เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต่อดีตแล้ว จึงให้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการตามที่ขอความร่วมมือมา และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบทั่วกัน

อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานที่ตั้งอยู่ด้านหลังกรมศิลปากรนั้น ก็มีต้นจันอยู่ 1 ต้น อยู่ด้านหน้าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต่อมาเมื่อได้ขยายพื้นที่มายังวังท่าพระก็มีต้นจันอยู่ 1 ต้น โดยอยู่ด้านหลังศาลเจ้าแม่เฮงหลุย ภายหลังได้ขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ก็มีต้นจันอีก 1 ต้น อยู่ที่กลางพระตำหนักทับขวัญ

ต้นจัน (Chan) เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง (Diospyros decandra Lour.) ในวงศ์ EBENACEAE สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขนานหรือรูปวงรี ยอดอ่อนมีขน ขนาดใบกว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร ดอกแยกเพศ ดอกตัวผู้เป็นช่อ ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะคล้ายดอกตัวผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง สีขาวนวล ผลสด มีสองรูปร่าง คือ ทรงกลมแป้นเรียกว่า ลูกจัน และทรงกลมเรียกว่า ลูกอิน เมื่อสุกมีสีเหลือง กลิ่นหอม และกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผล ประมาณ 5-6 เซนติเมตร

 
“ ต้นจัน ” หน้าอาคารคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
“ ต้นจัน ” กลางเรือนพระตำหนักทับขวัญ
 
“ ต้นจัน ” ข้างหลังศาลเจ้าแม่เองหลุย
“ ต้นจัน ” ข้างหลังศาลเจ้าแม่เองหลุย