พระยาอนุมานราชธน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล พันเอกหลวงรณสิทธิพิชัย นายธนิต อยู่โพธิ์
พ.ศ. 2486-2492 พ.ศ. 2492-2494 พ.ศ. 2494-2501 พ.ศ. 2501-2508
ศ.ม.ล. ปิ่น มาลากุล ศ.ม.จ.ยาใจ จิตรพงศ์ ศ.แสวง สดประเสริฐ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
พ.ศ. 2508-2514 พ.ศ. 2514-2517 พ.ศ. 2517-2518 พ.ศ. 2518-2522
ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่ ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ผศ.เอนก วีรเวชชพิสัย
พ.ศ. 2522-2525 1 พฤศจิกายน 2525 – 31 ตุลาคม 2527 1 พฤศจิกายน 2527 – 31 ตุลาคม 2529 พ.ศ. 2529-2531
อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ
1 พฤศจิกายน 2531 – 31 ตุลาคม 2535

1 พฤศจิกายน 2535 – 31 ตุลาคม 2539

1 พฤศจิกายน 2539 – 31 ตุลาคม 2543 1 พฤศจิกายน 2543 -  31 ตุลาคม 2547
     
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
1 พฤศจิกายน 2547 – 24 พฤษภาคม 2550 25 พ.ค.2550-30 เม.ย.2551 1 พฤษภาคม 2551 – 5 มิถุนายน 2551 6 มิถุนายน 2551 – 5 มิถุนายน 2555
       
นายภราเดช พยัฆวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช
อธิการบดีคนปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
รักษาการแทนอธิการบดี

6 มิถุนายน 2555 – 30 พฤศจิกายน 2555

1 ธันวาคม 2555 – 12 มีนาคม 2556

13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม 2560

13 มีนาคม 2560 –  วันที่ 22 มีนาคม 2560
  (คำสั่ง มศก.ที่ 1812/2555 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555) (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556) (คำสั่ง มศก.ที่ 432/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560)
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดี
     

23 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน

     
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560)